tax

消费税服务

  • 申请消费税(GST) (S$ 300)
  • 填写并提交GST申报表(GST 表格5) (无额外收费)

公司所得税 (从S$300起)

  • 呈报预估税
  • 公司所得税计算
  • 填写并提交的公司所得税纳税表 FORM C 或 FORM C-S
  • 税务策划与咨询

个人所得税 (从S$100起)

  • 个人所得税计算(包括个人独资企业,合伙企业)
  • 填写并提交个人所得税纳税表Form B / Form P (Form B & P)